Regulamin świadczenia usługi dostępu do aplikacji QOMPANA CRM

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje: 

 1. Administrator – Użytkownik posiadający najwyższy możliwy poziom uprawnień
  w strukturze konta założonego dla danego Klienta, który założył konto Klienta, posiadający uprawnienia do decydowania o metodach płatności danego Klienta, a także o liczbie Stanowisk wykupionych w formie subskrypcji w ramach konta Klienta, oraz mogący zapraszać nowych Użytkowników działających w strukturze Klienta do dołączenia do korzystania z Aplikacji, posiadający jako jedyny Użytkownik wgląd do całości danych wprowadzonych w strukturze konta Klienta w ramach wszystkich Stanowisk, przez wszystkich Użytkowników;
 2. Aplikacja – dedykowane dla firm, które swoje produkty sprzedają w modelu Business-To-Business (B2B) oprogramowanie QOMPANA CRM zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się za pomocą Loginu i Hasła, którego funkcjonalność polega w przeważającej mierze na agregacji danych biznesowych Klienta mającej na celu wsparcie prowadzonego przez niego biznesu poprzez umożliwienie rzetelnej analizy danych sprzedażowych celem utrzymania klientów oraz wspomagania procesów sprzedażowych Klienta; 
 3. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Aplikacji;
 4. Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje Aplikacja. Składają się na nią takie elementy, jak: serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie;
 5. Klient – przedsiębiorca (spółka bądź osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) korzystający z oferowanej przez Usługodawcę usługi dostępu do aplikacji QOMPANA CRM;
 6. Login – stworzone przez Użytkownika, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, mające formę adresu e-mail i wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji;
 7. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usługi dostępu do aplikacji QOMPANA CRM;
 8. Stanowisko – indywidualny dostęp do Aplikacji dla Użytkownika, przypisany do jednego Użytkownika, jednostka rozliczeniowa w Aplikacji, od której uzależniona jest wysokość opłaty; 
 9. Strony – łącznie Klient i Usługodawca.
 10. Umowa – porozumienie pomiędzy Usługodawcą i Klientem, na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, a Klient do zapłaty wynagrodzenia;
 11. Usługa – dostęp do Aplikacji pod nazwą QOMPANA CRM, udostępnianej Klientowi na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin;
 12. Usługodawca – Engave S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704729, NIP: 5223105508, o kapitale zakładowym 100.000 zł, wpłaconym do kwoty 25.000 zł;
 13. Użytkownik – osoba posiadająca indywidualny Login i Hasło pozwalające na korzystanie z Aplikacji.

§ 2. WYMAGANIA I PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI

 1. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących Przeglądarkach internetowych: Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera oraz Safari w wersji obecnie obowiązującej oraz obecnie obowiązującej „-1 wersja”.
 2. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z przeglądarkami internetowymi dla których Usługa została dostosowana.
 3. Klient jest zobowiązany zapewnić Użytkownikom we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej. 
 4. Usługodawca zapewnia dostępność Usługi na poziomie nie mniejszym niż̇ 99,2% czasu w danym miesiącu. 
 5. Określony w § 2 ust 4 poziom dostępności Usługi nie ma zastosowania w przypadku: 
 1. wystąpienia awarii Infrastruktury Serwerowej w wyniku siły wyższej,
 2. wystąpienia przerw w dostępie do Usługi w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Infrastruktury Serwerowej, pod warunkiem powiadomienia Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem o planowanych pracach i terminie ich zakończenia. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji, w tym jej modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują̨ zmniejszenia możliwości technicznych Aplikacji dla Usługobiorcy w porównaniu do możliwości technicznych Aplikacji z dnia zawarcia Umowy. 

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się̨ do świadczenia Usługi z należytą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Użytkowników lub Klienta Loginu i Hasła nieupoważnionym osobom trzecim. 
 3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane: 
 1. niespełnieniem wymagań technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji, 
 2. działaniem osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności,
 3. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w tym w szczególności siłą wyższą. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Użytkowników lub Klienta. 
 2. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie po stronie Klienta. 
 3. Klient oraz Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach korzystania a Aplikacji treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich. 
 4. Klient oraz Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę jego logo i firmy w celach marketingowych poprzez ich umieszczenie na liście referencyjnej znajdującej się̨ na stronie internetowej Usługodawcy, jednak tylko w trakcie związania Stron Umową. Klient ma prawo do wycofania powyższej zgody w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy. 

§ 4. REJESTRACJA KONTA KLIENTA ORAZ ZASADY NAWIĄZANIA I ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY

 1. Założenie konta dla danego Klienta odbywa się przez uzupełnienie przez pierwszego Użytkownika (pełniącego funkcję Administratora) formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: https://www.engave.pl/. Założenie konta jest bezpłatne.
 2. Po uzupełnieniu danych (imię, nazwisko, NIP, nazwa firmy, branża, stanowisko, liczba pracowników, numer telefonu) Klienta wskazanych w formularzu rejestracyjnym, na adres e-mail wskazany w formularzu jest przesyłany link autoryzujący założenie konta dla Klienta, po którego uruchomieniu następuje przekierowanie do ekranu startowego Aplikacji, gdzie możliwe jest dokonanie przez Administratora pierwszego logowania do Aplikacji poprzez podanie Loginu oraz Hasła.
 3. Warunkiem założenia konta Klienta jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja następuje przez odznaczenie pod formularzem rejestracyjnym pola z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Pierwszy Użytkownik logujący się do konta Klienta uzyskuje status Administratora.
 5. Po zalogowaniu się do Aplikacji Administrator jest zobowiązany do skonfigurowania sposobu płatności, co stanowi warunek do udostępnienia Klientowi i jego Użytkownikom dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji. W przypadku nawiązania dalszej współpracy na podstawie Umowy między Stronami sposób płatności może być w każdym czasie na nowo skonfigurowany, a Klient za pośrednictwem Administratora może dokonać zmiany wybranego sposobu płatności.
 6. W okresie pierwszych 14 dni od dnia założenia konta Klienta dostęp do Aplikacji jest bezpłatny, a okres ten traktowany jest jako okres próbny, w czasie którego Klient może podąć ostateczną decyzję o kontynuowaniu współpracy z Usługodawcą. 
 7. W całym okresie bezpłatnego okresu próbnego Klient za pośrednictwem konta Administratora może złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Aplikacji oświadczenie o rezygnacji z dalszej współpracy z Usługodawcą. 
 8. W przypadku braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej we wskazanym 14-dniowym terminie, korzystanie z Aplikacji zostaje automatycznie przedłużone na czas nieokreślony, aż do złożenia rezygnacji przez Klienta. Dzień z którym dochodzi do przedłużenia współpracy zgodnie z powyższymi zasadami jest dniem zawarcia przez Strony Umowy, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się na warunkach niniejszego Regulaminu świadczyć na rzecz Klienta Usługę dostępu do aplikacji QOMPANA CRM, a Klient zobowiązuje się płacić Usługodawcy należne wynagrodzenie.
 9. Rezygnacja Klienta z korzystania z Aplikacji (po przedłużeniu współpracy na zasadach ust. 8 powyżej) może nastąpić w każdym czasie i powinna być dokonana przez panel konta Klienta przez Użytkownika pełniącego funkcję Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Aplikacji. Potwierdzenie przez Usługodawcę otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji z dalszej współpracy z Usługodawcą nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od jego otrzymania. Rozwiązanie Umowy następuje na koniec okresu rozliczeniowego w którym Klient złożył oświadczenie o rezygnacji z korzystania z Aplikacji (tj. na koniec miesiąca). 
 10. Każdorazowa rezygnacja Klienta z dalszej współpracy (czy to po upływie bezpłatnego okresu próbnego, czy po rozwiązaniu Umowy) skutkuje automatyczną likwidacją konta Klienta, w tym danych dotyczących wszystkich Stanowisk i Użytkowników.

§ 5. STANOWISKA I UŻYTKOWNICY

 1. Maksymalna liczba wykupionych przez danego Klienta Stanowisk (rozumianych jako indywidualny dostęp do Aplikacji dla jednego Użytkownika) nie może przekroczyć 50 (pięćdziesięciu). Decyzję o ilości wykupionych stanowisk w każdym przypadku podejmuje Administrator.
 2. Z danego Stanowiska może korzystać jednocześnie jeden Użytkownik. Przypisanie oraz zmiana Użytkownika przypisanego do danego Stanowiska jest możliwa jedynie za pośrednictwem Administratora.
 3. Użytkownikami Aplikacji mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 lat.
 4. W czasie trwania bezpłatnego okresu próbnego, a także po nawiązaniu docelowej współpracy Administrator ma możliwość – poprzez rozesłanie wiadomości zawierających linki aktywacyjne – do zapraszania kolejnych Użytkowników do skorzystania z Aplikacji. Użytkownikiem (poza osobami zatrudnionymi w strukturach klienta na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie innej umowy cywilnoprawnej) mogą być wszelkie podmioty, którym Klient przekaże dostęp do Aplikacji. W szczególności mogą to być podwykonawcy Klienta lub osoby działające w strukturach firm partnerskich Klienta.
 5. O osiągnięciu limitu dostępnych Stanowisk (50 sztuk) Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail na adres korespondencyjny Administratora lub poprzez stosowny komunikat w Aplikacji. 
 6. W ramach jednego Stanowiska z Aplikacji w danym momencie może korzystać jeden Użytkownik. Przypisanie konkretnego Użytkownika do danego stanowiska może ulegać zmianie i leży w gestii Administratora, który posiada uprawnienia do przypisywania konkretnego Użytkownika do danego Stanowiska.
 7. Dodawania oraz usuwanie liczby aktywnych Stanowisk może się odbywać także w trakcie trwania okresu rozliczeniowego z tą różnicą, że dodanie Stanowiska jest skuteczne od dnia zgłoszenia stosownej dyspozycji przez Administratora, a usunięcie go jest skuteczne na koniec okresu rozliczeniowego.

§ 6. WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY I ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Okresem rozliczeniowym należnego Usługodawcy wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy.
 2. Jednostką rozliczeniową należnego Usługodawcy wynagrodzenia jest Stanowisko co oznacza, iż wynagrodzenie należne Usługodawcy jest uzależnione od liczby Stanowisk jakie wykupi Klient.
 3. W przypadku dodania przez Klienta nowego stanowiska w trakcie okresu rozliczeniowego, wynagrodzenie należne Usługodawcy będzie wynosiło odpowiednio 1/30 miesięcznej ceny za jedno Stanowisko brutto pomnożoną przez ilość dni pozostałych do upływu danego okresu rozliczeniowego. W przypadku rezygnacji przez Klienta ze Stanowiska w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, Stanowisko to jest aktywne do końca trwania okresu rozliczeniowego, a opłaty za jego funkcjonowanie nie są pobierane od następnego okresu rozliczeniowego.
 4. Cena za korzystanie z dostępu do jednego Stanowiska wynosi 159 zł netto za miesiąc.
 5. Usługodawca może wprowadzać zmiany w wysokości opłat za korzystanie z Usługi. Wszelkie tego typu zmiany będą poprzedzone rozesłaniem do wszystkich Klientów informacji o zmianach warunków płatności i stawek za świadczone Usługi, nie później niż na 30 dni przed planowaną zmianą ceny.
 6. Usługodawca oferuje Klientowi 3 metody płatności za Usługę:
 1. poprzez przypisaną do konta Klienta kartę płatniczą (automatyczne comiesięczne pobieranie kwoty przez Usługodawcę z karty);
 2. poprzez bramkę płatności pozwalającą dokonać płatności online (Tpay);
 3. poprzez samodzielne wygenerowanie przez Klienta – przy użyciu konta Administratora – danych do przelewu i dokonanie płatności tradycyjnym przelewem bankowym.
 1. Konfiguracja sposobu płatności następuje przy założeniu konta Klienta i może być zmieniona w każdym czasie przez Administratora. Zmiana sposobu płatności następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient dokonał zmiany wyboru sposobu rozliczenia.
 2. Płatność za Usługi wykonane przez Usługodawcę w danym okresie rozliczeniowym jest dokonywana przez Klienta z dołu, tj. po zakończeniu danego okresu w oparciu o doręczone mu niezwłocznie po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego za pośrednictwem Aplikacji, a konkretnie przez konto Administratora, szczegółowe rozliczenie wykonanej Usługi w danym miesiącu wraz z fakturą VAT. Termin na dokonanie zapłaty zostanie wskazany każdorazowo w fakturze VAT i będzie on wynosił 14 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego.
 3. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku terminowej płatności ze strony Usługobiorcy. W takim przypadku jedynym aktywnym kontem Użytkownika pozostaje konto Administratora, poprzez które można dokonać płatności lub wygenerować dane konieczne do jej dokonania.
 4. Powyższe ma zastosowanie w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Usługodawcę utrudnień i w efekcie braku możliwości pobrania opłaty za pomocą metody płatności wskazanej w ust. 6 lit. b niniejszego paragrafu.
 5. W przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy przez okres dłuższy niż̇ 30 dni od dnia upływu terminu na jej dokonanie, Umowę uznaje się za rozwiązaną w trybie natychmiastowym, a Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia danych zgormadzonych na koncie Klienta, wraz ze wszystkimi kopiami zapasowymi.

§ 7. REKLAMACJE i PROCEDURY REAGOWANIA NA ZGŁOSZENIA KLIENTA

 1. Usługodawca odpowiada za prawidłowe wykonanie Umowy zgodnie z zasadami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. 
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: [support@qompana.pl] bądź listownie na adres siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje opisujące adres pod jakim dostępna jest Aplikacja, dane zgłaszającego, Login zgłaszającego w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu. 
 5. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę nie później niż w ciągu 72 godzin. Odpowiadając na zgłoszenie reklamacyjne Usługodawca przedstawi Klientowi potencjalne rozwiązanie w zakresie usunięcia braku pełnej funkcjonalności Aplikacji, a po jego zatwierdzeniu przez Klienta niezwłocznie przystąpi do czynności naprawczych mających na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności Aplikacji.
 6. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Klient nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem wówczas Usługodawca przewiduje możliwość udzielenia Klientowi rabatu na świadczone Usługi. 
 7. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia aplikacji oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Klienta lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania Aplikacji i nie spowodują utraty danych Usługobiorcy. 
 8. Zgłoszenia związane ze wsparciem w korzystaniu z Aplikacji, w tym z jej ewentualnym błędnym działaniem są przesyłane przez Klienta pocztą elektroniczną, z adresu e-mail będącego Loginem Użytkownika na adres e-mail: [support@qompana.pl]. 
 9. Usługodawca przyjmuje, że zgłoszenie przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej i poprzez e-mail będący Loginem Użytkownika jest zgłaszane rzeczywiście przez niego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie możliwości komunikacji poprzez adres e- mail Użytkownika osobie trzeciej, która wskutek tego poda się za Klienta. 

§ 8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem. 
 2. Wszystkie dane wprowadzane bezpośrednio, pobierane za pomocą dostępnych integracji (w tym poprzez pocztę elektroniczną tj. e-mail) utrzymywane są na Infrastrukturze Serwerowej znajdującej się̨ na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 3. Kopie zapasowe danych tworzone są nie rzadziej niż co 24 godziny, archiwizowane w niezależnej strukturze pamięci „backupowej” i utrzymywane przez okres nie krótszy niż 14 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej. 
 4. Usługodawca może wykorzystywać zgromadzone w Aplikacji dane w celu przeprowadzania analiz wykorzystania funkcji Aplikacji, zrozumienia sposobu pracy Użytkowników, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz opracowywania nowych lub ulepszonych funkcji Aplikacji, w tym mechanizmów podpowiedzi i predykcji opartych o rozwiązania machinę learning. Jeżeli w tym celu konieczne będzie przeanalizowanie danych firm lub osób, jakie zostały wprowadzone przez Usługobiorcę̨ do Aplikacji, analiza taka może być przeprowadzona wyłącznie na danych zanonimizowanych i zagregowanych. 
 5. W związku z zakresem Usług świadczonych przez Usługodawcę, wraz z założeniem pierwszego konta Użytkownika w Aplikacji Klient (dalej: „Administrator”) oraz Usługodawca (dalej: „Przetwarzający”) zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i umową powierzenia. 
 7. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie umowy powierzenia, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: „Rozporządzenie”). 
 8. Przetwarzający może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie powierzenia.  
 9. Celem powierzenia danych osobowych jest umożliwienie prawidłowego świadczenia przez Przetwarzającego Usługi dostępu do aplikacji QOMPANA CRM, gdzie Administrator jest Klientem.
 10. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego danych osobowych na podstawie umowy powierzenia obejmuje dane zwykłe osób będących Użytkownikami zamieszczane w portalu internetowym przez Administratora (w szczególności imiona, nazwiska, adresy e-mail, pozostałe dane adresowe, numery telefonów, linki do profili LinkedIn, Facebook lub Twitter, zajmowane stanowisko), a także wszelkie inne dane osobowe wprowadzane przez Użytkowników do Aplikacji w związku z korzystaniem z jej funkcjonalności, w szczególności takie jak: dane kontaktowe, dane o zatrudnieniu, czy też dane identyfikacyjne (dalej: „Dane Osobowe”). 
 11. Dane Osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy powierzenia przetwarzane będą w ramach następujących czynności przetwarzania: zbieranie, przechowywanie, dostęp, przesyłanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, archiwizowanie i usuwanie danych osobowych. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora – co dotyczy również przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego – chyba że obowiązek taki nakładają na niego przepisy prawa. 
 12. Strony zgodnie oświadczają, że w ramach realizacji umowy Przetwarzający nie będzie dokonywał zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach z użyciem Danych Osobowych. 
 13. Przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wszystkie wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
 14. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, Przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający wiążącemu się z przetwarzaniem ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, w szczególności ryzyku naruszenia ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 oraz art. 32 Rozporządzenia.
 15. Przetwarzający oświadcza, że wszystkie systemy, w których przetwarzane są Dane Osobowe, są zgodne z Rozporządzeniem, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania.
 16. Przetwarzający jest obowiązany dopuszczać do dostępu do Danych Osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz których dostęp do Danych Osobowych jest niezbędny do świadczenia przez niego Usług w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy.
 17. Przetwarzający jest obowiązany zapewnić, by osoby działające z jego upoważnienia mające dostęp do Danych Osobowych miały odpowiednie kwalifikacje oraz by dawały rękojmię przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z zasadą integralności i poufności, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 18. Administrator udziela Przetwarzającemu ogólnej zgody na dalsze powierzanie Danych Osobowych objętych postanowieniami Regulaminu innym podmiotom przetwarzającym. Lista podmiotów, którym Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe, dostępna jest tutaj.
 19. W przypadku zmian dotyczących podmiotów przetwarzających wskazanych w ust. 18 powyżej, Administrator ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
 20. Brak wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu wprowadzenia zmian oznacza wyrażenie zgody przez Administratora.
 21. Wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 19, upoważnia Przetwarzającego do rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Administratora.
 22. W sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych jak np. nagła awaria sprzętu, Przetwarzający aby zapobiec zniszczeniu, utracie lub zmianie powierzonych mu danych, ma prawo podpowierzyć ich przetwarzanie w niezbędnym zakresie innym podmiotom bez uzyskiwania uprzedniej zgody Administratora. W takim przypadku Przetwarzający poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Administratora, a także będzie oczekiwać od niego dalszych instrukcji. Postanowienia ust. 21 stosuje się odpowiednio.
 23. Przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na inny podmiot przetwarzający, na rzecz, którego nastąpiło dalsze powierzenie te same obowiązki, które zostały określone Regulaminem.
 24. Przetwarzający obowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, oraz czynnie pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia, w tym odpowiadać niezwłocznie na zapytania Administratora.
 25. Przetwarzający stosownie do charakteru przetwarzania zobowiązuje się w miarę możliwości do pomocy Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, inne niż te, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
 26. Przetwarzający jest zobowiązaniu do udzielania Administratorowi informacji niezbędnych do wykazania, iż Administrator spełniania obowiązki określone w art. 28 RODO, w szczególności dotyczy to:
 1. przedstawienia umów dotyczących dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wykazania wdrożenia przez Przetwarzającego odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
 1. Przetwarzający nie ma obowiązku tworzenia na rzecz Administratora dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych Administrator może wystąpić do Przetwarzającego o przeprowadzenie audytu przez Administratora. Wyznaczając termin, audytu należy wziąć pod uwagę termin dogodny dla obu Stron i ustalić go wspólnie co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym audytem.
 3.  Jeżeli do wyjaśnienia uzasadnionych wątpliwości Administratora wystarczające jest udzielenie informacji, audytu się nie przeprowadza.
 4. Przetwarzający stosownie do charakteru przetwarzania zobowiązuje się w miarę możliwości do pomocy Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązku zgłoszenia organowi nadzorczemu naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz z obowiązku zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 33 i 34 Rozporządzenia.
 5. Przetwarzający jest obowiązany niezwłocznie po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych, nie później jednak niż w terminie 14 od zakończenia ich świadczenia, zależnie od decyzji Administratora usunąć lub zwrócić mu Dane Osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie Danych Osobowych.
 6. Odpowiedzialność Przetwarzającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, jak również odpowiedzialność Przetwarzającego wobec Administratora za wypełnienie obowiązków umownych przez inny podmiot przetwarzający, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dane osobowe do dalszego przetwarzania, ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych z winy umyślnej Przetwarzającego. W przypadku odpowiedzialności Przetwarzającego za realizację obowiązków umownych przez inny podmiot przetwarzający, do przyjęcia odpowiedzialności Przetwarzającego dodatkowo wymagana jest wina umyślna innego podmiotu przetwarzającego. Strony wyłączają dalej idącą odpowiedzialność Przetwarzającego.

§ 9. POUFNOŚĆ

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przez ”Informacje Poufne” rozumie się wszelkie informacje obejmujące tajemnicę handlową Strony Ujawniającej (tj. Klient), a w szczególności informacje związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm., dalej „Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”) obejmujące w szczególności:
 1. strategię marketingową, plany rozwoju działalności, raporty sprzedaży;
 2. stosowane metody i procedury, informacje techniczne oraz know-how, strategie biznesowe, plany marketingowe;
 3. kontakty handlowe, bazy danych klientów, spisy klientów i kontrahentów obecnych i przyszłych oraz szczegółów umów z nimi zawartych, w tym stosowane ceny, a także informacje na temat pracowników oraz współpracowników;
 4. budżet, rachunkowość, sprawozdania handlowe, raporty wymagane przepisami prawa i inne raporty finansowe, a także pozostałe sprawy z zakresu finansów i rachunkowości, w tym wysokość wynagrodzenia pracowników;
 5. inne informacje i dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną klauzulą o podobnej treści,

niezależnie od postaci  i formy, w jakiej zostały one Stronie Otrzymującej (tj. Usługodawcy) powierzone, jak również niezależnie od tego czy dotyczą bezpośrednio Strony Ujawniającej czy też podmiotów powiązanych z nią, a także w szczególności wszelkie informacje związane z nieruchomościami mającymi być potencjalnym przedmiotem działalności pośredniczej świadczonej przez Stronę Otrzymującą na rzecz Strony Ujawniającej.

2. W związku z powierzeniem Informacji Poufnych, Strona Otrzymująca zobowiązana jest przez okres 3 lat od otrzymania takich Informacji Poufnych do zachowania ich w tajemnicy oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu nie mniejszym niż uzasadniony w danych okolicznościach.

3.  Strona Otrzymująca w szczególności: 

 1. nie ujawni żadnych informacji poufnych osobom trzecim;
 2. nie będzie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Strony Ujawniającej, chyba, że będzie to konieczne dla realizacji Usługi;
 3. nie będzie wykorzystywała ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż konieczne do realizacji Usługi;
 4. nie będzie rozpowszechniała wiadomości, których rozpowszechnianie mogłoby naruszyć imię lub interes Strony Ujawniającej lub jego klientów, przy czym, za  rozpowszechnienie  uważa  się  także  udostępnienie  informacji,  materiałów  i danych, zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, jak również umyślną ich utratę, lub utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem;
 5. zachowa Informacje Poufne Strony Ujawniającej w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich takie same środki zabezpieczające jak te stosowane przez Stronę Otrzymującą w stosunku do ich własnych Informacji Poufnych i w stosunku do których Strona Otrzymująca gwarantuje, że zapewniają one odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu  ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu.
 1. Strona Otrzymująca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienia jakichkolwiek Informacji poufnych, które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy lub zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Strony Ujawniającej.
 2. Strona Otrzymująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą na piśmie o każdym stwierdzonym przypadku: 
 1. naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez Stronę Otrzymującą lub jakąkolwiek osobę trzecią;
 2. podejrzenia o możliwości ujawnienia, przekazania lub nieuprawnionego wykorzystania Informacji Poufnych;
 3. zagubienia, kradzieży lub nieuprawnionego zniszczenia nośników, dokumentów lub innych materiałów zawierających Informacje Poufne.
 1. Na każde żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca zobowiązana jest wydać wszelkie materiały, informacje i dokumenty stanowiące Informacje Poufne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia żądania. 
 2. Wszelkie prawo do Informacji Poufnych przysługują wyłącznie Stronie Ujawniającej, o ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Usługa świadczona przez Usługodawcę jest usługą świadczoną w modelu SaaS (Software as a Service), a korzystanie przez Klienta z Aplikacji nie jest związane w żaden sposób z nabyciem przez niego jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Aplikacji.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, a Usługodawca postara się niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienia nowymi – ważnymi.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą poprzedzone rozesłaniem do wszystkich Klientów informacji o zmianach warunków Regulaminu, nie później niż na 30 dni przed wejściem w życie planowanej zmiany.