Administrator


Engave S.A. topolska firma konsultingowa oraz technologiczna wobszarzeIT, specjalizująca się wholistycznym podejściu dostrategiitransformacji cyfrowejprzedsiębiorstw.

Engavekształtuje cyfrową przyszłość klientów isprawia, żeprojektytransformacji cyfrowej przynoszą sukces iprzekładają sięnabiznesowe efekty. Spółka dzięki kompleksowej wiedzy, prawdziwej pasjiiwyjątkowej kulturze organizacyjnej, zapewnia klientom skuteczne zmianyinową rentowną ścieżkę wzrostu wcyfrowym świecie.

Wspełnianiutej misji pomagają jej wartości, które płyną naco dzień wjejfirmowym krwiobiegu.Celem zapewnienia Użytkowników naszego serwisu http://www.qompana.com(dalej: „Serwis”),iżochrona prywatności odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnieistotna, iudzielenia Użytkownikom informacji dotyczących danych osobowychzbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia iwykorzystywania plikówcookies -administrator danych osobowych –Engave Spółka AkcyjnazsiedzibąwWarszawie (03-116), przy ul. Czarodzieja 16, wpisana dorejestruprzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy wWarszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego pod numerem: 0000704729, NIP: 5223105508, kapitał zakładowywwysokości: 100000,00 zł. (dalej: „Administrator”), przedstawianiniejszą Politykę prywatności (dalej: „Polityka”).Zapewniamy ochronę prywatności napoziomie conajmniej odpowiadającymstandardom określonym wobowiązujących przepisach prawnych,wszczególności wRozporządzeniu Parlamentu Europejskiego iRady(UE) 2016/679 zdnia 27kwietnia 2016 r.wsprawie ochronyosób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(„RODO” /„GDPR”).Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym można skontaktować siępod adresem iodo@engave.pl

Dane osobowe przetwarzane w Serwisie
Odwiedzając nasz Serwis dane oUżytkowniku mogą być przez niegoudostępniane nadwa sposoby: poprzez łączenie zSerwisemiaktywnie, poprzez wykonywanie określonych czynności wSerwisie lubzapomocą Serwisu.1)  Wyświetlanie strony www.qompana.com
Dane zbierane biernie toinformacje automatycznie zapisywane przezSerwis: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP,adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia,język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Gromadzone automatycznie danesąanalizowane wcelu statystycznym, korzystając zrozwiązaniastandardowego Google Analytics. Narzędzie todziała woparciuotzw. pliki cookies inie udostępnia danych umożliwiającychidentyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google znajduje się pod adresemhttps://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.Zebrane wwyżejopisany sposób dane przechowywane sąjedynie wcelu pomocniczym dlaadministrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanieistosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika.Podstawę prawnąprzetwarzania adresu IPoraz pozostałych danychwskazanych powyżej stanowi artykuł 6ust.1 lit. f)RODO. Naszuzasadniony interes wynika zwymienionych powyżej celów przetwarzaniadanych. Jeżeli prezentacja służy przygotowaniu umowy, podstawą prawnąprzetwarzania jest artykuł 6ust. 1lit.b) RODO.


2) Dane gromadzone przez Serwis poprzez aktywności Użytkownikaa)  Konsultacjalub prezentacje, e-Poradnik
Wcelu skorzystania zkonsultacji lub prezentacji lub przesłaniae-Poradnika Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniejrejestracji ilogowania, uzupełnić formularz kontaktowy poprzez jegowypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres mailowy, nazwę firmy, numertelefonu.Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzaniadorealizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jestmożliwość udzielania konsultacji (art. 6ust. 1lit. fRODO).

b) Formularz kontaktowy
Serwis umożliwia kontakt zwłaściwymi działami Serwisu zapomocąformularza kontaktowego lub telefonu. Kontaktując się wjeden zww.sposobów podajesz adres e–mail i/lub numer telefonu, imię, nazwisko,nazwę firmy istanowisko. Dane tewykorzystywane sątylkoiwyłącznie wcelu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzinapytanie zadane przez Użytkownika.Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzaniadorealizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jestmożliwość udzielania odpowiedzi nazadane przez Państwa pytania (art.6ust. 1lit. fRODO).Poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, wyrażasz zgodę na otrzymywanieinformacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.qompana.com oraz na wykorzystaniekomunikacji email lub telefonicznej w celach marketingowych. Wówczas daneosobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywaniainformacji o ofercie i dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierającychinformacje o ofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne wcelu realizacji poszczególnych działań marketingowych.Dodatkowo, możemy nawiązać zTobą kontakt także poprzez wykorzystaniedanych osobowych przekazanych przez Ciebie poprzez platformy społecznościowe(np. LinkedIn).

Wprzypadku kontaktu zapośrednictwem platformspołecznościowych, np. LinkedIn, Administrator pozyskuje dane osobowe wpostacinazwy Użytkownika lub numeru telefonu/adresu e-mail tylko napotrzebykontaktu.Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzaniadorealizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora wpostacimarketingu bezpośredniego usług -art. 6ust.1 lit. fRODOwzw. zart. 173 prawa telekomunikacyjnego lub art. 6ust.1lit. fRODO wzw. zart. 10ustawyoświadczeniu usług drogą elektroniczną lub art.172 prawatelekomunikacyjnego.

c)Realizacja umów sprzedaży
Przedmiotem działalności Administratora jest m.in. oferowanie usługitowarów, które mogą być zamawiane naodległość, poza biuremAdministratora. Wzwiązku ztym przetwarzamy dane niezbędnedozawarcia irealizacji umowy. Zaliczają się donichwszczególności: imię, nazwisko, adres dofaktury iadresdostawy, adres e-mail, dane dopłatności, numer telefonu.Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania jest artykuł 6ustęp1lit. b)RODO (dodatkowo może być wzwiązku zwyrażeniemzgody nakonkretny kanał komunikacji (wysyłka towaru nawskazanyadres dostawy)), cooznacza, żeudostępniasz nam dane wceluzawarcia irealizacji umowy.

d) Przetwarzanie danych dla celów reklamowych, w tym przez pliki cookies
W razie wyrażenia stosownej zgody naprzetwarzanie wPaństwaurządzeniu plików cookies iinnej podobnej technologii oraz uzyskiwaniedostępu doniej, mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe, takie jakinformacje oPaństwa aktywności nastronie internetowej (m.in. jakieobszary strony sąodwiedzane, zjakich linków Państwo korzystacie itd.)wcelach reklamowych. Dane temogą służyć dotworzenia Państwaprofili dla potrzeb naszego Serwisu. Oznacza to, żedzięki automatycznemuprzetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych elementów wcelu analizyPaństwa zachowania, pomocnej np. przy przygotowywaniu prognozynaprzyszłość. Pozwala tona lepsze dopasowanie wyświetlanych treścidoPaństwa indywidualnych potrzeb ipreferencji. Sposób wykorzystaniadanych zależy odtego, jakiej treści zgodę marketingową Państwo wyrazili.W każdym momencie macie Państwo prawo wycofać zgodę nawykorzystanie przeznas danych wodniesieniu dokażdego zkanałów komunikacji.Wycofanie zgody będzie skutkowało naprzyszłość, oddnia złożeniastosownego wniosku, cooznacza, żenie wpłynie nazgodnośćzprawem wszelkich działań nadanych osobowych, podjętych przez nasprzed jej wycofaniem. Wdowolnym momencie mają Państwo także prawodobezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowychwwyżej wymienionych celach. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczynp. wysłać e-mail naadres podany wpunkcie nakońcu Politykiprywatności.Poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, wyrażasz zgodęnaotrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznejwysyłanymi przez www.qompana.com oraz nawykorzystanie komunikacji emaillub telefonicznej wcelach marketingowych. Dane osobowe Użytkownika będąprzetwarzane przez Serwis również wcelu przekazywania informacjioofercie idostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierającychinformacje oofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aleniezbędne wcelu realizacji poszczególnych działań marketingowych.Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzaniadorealizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora wpostacimarketingu bezpośredniego usług jest art. 6ust. 1lit. fRODOwzw. zart. 173 prawa telekomunikacyjnego lub art. 6ust. 1lit.fRODO wzw. zart. 10ustawy oświadczeniu usługdrogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego, wprzypadkuzaś uzyskania odpowiedniej zgody podstawą jest artykuł 6ustęp 1lit.a)RODO. Przetwarzanie danych klientów dowłasnych celów reklamowychnależy traktować jako uzasadniony interes.

e) Dochodzenie roszczeń
Możemy przetwarzać dany, bydochodzić swoich roszczeń lubbybronić się przed roszczeniami drugiej strony. Podstawą prawnąprzetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dorealizacji prawnieuzasadnionego interesu administratora (art. 6ust. 1lit.fRODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przedroszczeniami związanymi zkorzystaniem zestrony www.engave.pl.

f) Konkursy
Użytkownicy mają możliwość brania udziału wróżnych konkursachnanaszej stronie internetowej lub naportalach społecznościowychnanaszych profilach. Jeżeli wdanym konkursie nie postanowionoinaczej lub nie udzielicie nam Państwo dalszej wyraźnej zgody, dane osoboweprzekazane nam przez Państwa wramach uczestnictwa wkonkursiesąwykorzystywane wyłącznie doprzeprowadzenia konkursu (np. wyłonieniazwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jako podstawa prawnaprzetwarzania danych wramach konkursów służy artykuł 6ustęp1litera b)RODO.W przypadku złożenia oświadczenia ozgodziewramach konkursu zapodstawę prawną przetwarzania danych opartegonaudzielonej zgodzie służy artykuł 6ustęp 1litera a)RODO.Jeżeli wramach konkursu udzielili Państwo zgody, wdowolnym momenciemacie Państwo możliwość wycofania tej zgody zeskutkiemnaprzyszłość.

g) Newsletter
Dane osobowe przetwarzane sątakże, jeśli chcą Państwo otrzymywaćnewsletter oferowany przez Administratora. Doudostępnienia newsletterapotrzebujemy podania przez Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwoląnam sprawdzić, żesą Państwo właścicielami podanego adresu e-mail izgadzająsię naodbieranie newslettera.W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować zotrzymywanianewsletteraza pośrednictwem naszego adres e-mail wskazanego nakońcuPolityki prywatności.Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie zart.6ust. 1lit.

a)RODO stanowi Państwa zgoda.Rezygnacjazotrzymywania newslettera będzie traktowana jako wycofanie zgodynaprzetwarzanie danych osobowych wtym zakresie. Wycofanie zgody niewpływa nazgodność zprawem przetwarzania, którego dokonanonapodstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podmioty, którym Administrator przekazuje dane


Państwa dane osobowe przekazujemy:a) podmiotom przetwarzającym dane nazlecenie Administratora,wszczególności dostawcom usług (takich jak IT, ubezpieczeniowym, doradcomprawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjommarketingowym –przy czym takie podmioty przetwarzają danenapodstawie umowy zAdministratorem iwyłącznie zgodniezpoleceniami Administratora). Wzakresie przetwarzania danychzapomocą plików cookie ipodobnych technik doprzetwarzaniadanych dotyczących użytkowania, korzystamy zwyspecjalizowanychusługodawców, szczególnie zsektora marketingu internetowego. Płatnościobsługiwane sąprzez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają daneniezbędne doprzeprowadzenia transakcji. Więcej informacji natematprzetwarzania danych dokonanego przez dostawców usług płatniczych oraz ich danekontaktowe można znaleźć wtekstach informacyjnych naekraniewprowadzania danych lub nastronie internetowej dostawcy usługpłatniczych.Wszyscy nasi usługodawcy przetwarzają Państwa dane wnaszym imieniu jakopodmioty przetwarzające, wkażdym przypadku sąstarannie wybieraniiobjęci stosownymi zobowiązaniami umownymi zgodnie zart.28RODO.

b) podmiotom trzecim, wszczególności uprawnionym organom, jeżeliobowiązek taki wynika zbezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lubzzasad współpracy pomiędzy stronami, ale wówczas zaPaństwa zgodą.Dane użytkowników mogą być ujawniane przez Administratora wyłącznie podmiotomzapewniającym najej rzecz obsługę techniczną iinformatyczną (usługihostingu, utrzymania iserwisu systemów informatycznych),dopodmiotów zpaństw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego-w szczególności doStanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podmiotytesą stroną wiążących reguł korporacyjnych zgodnie zart.47RODO, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję;standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczyizatwierdzonych przez Komisję zgodnie zprocedurą sprawdzającą;zatwierdzonego kodeksu postępowania zwiążącymi iegzekwowalnymizobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego wpaństwietrzecim dostosowania odpowiednich zabezpieczeń, wtymwodniesieniu dopraw osób, których dane dotyczą; zatwierdzonegomechanizmu certyfikacji wraz zwiążącymi iegzekwowalnymizobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego wpaństwietrzecim dostosowania odpowiednich zabezpieczeń, wtym wodniesieniudopraw osób, których dane dotyczą. Winnych przypadkach nieprzewiduje się przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego ObszaruGospodarczego.

Prawa osób w zakresie przekazanych danych osobowych
Przysługują Państwu prawa gwarantowane przez rozporządzenie RODO UE,których przesłanki należy sprawdzić wkażdym indywidualnymprzypadku:- prawo doinformacji natematprzetwarzanychPaństwadanych osobowych (art. 15RODO)- prawo dosprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnychdanych (art. 16RODO)- prawo dousunięcia Państwa danych (art. 17RODO)- prawo doograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18RODO)- prawo dowydania udostępnionych przez Państwa danychwustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym siędoodczytu maszynowego (art. 20RODO)

Ponadto mają Państwo wkażdej chwili możliwość odwołania udzielonej zgody.Wycofanie zgody nie wpływa nazgodność zprawem przetwarzania,którego dokonano napodstawie zgody przed jej wycofaniem.Prawa tenależy wykonać przez przesłanie wiadomości drogą pocztową lubpocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@engave.plW przypadkuzapytania oinformacje możemy wrazie potrzeby zażądaćodPaństwa dowodów, które potwierdzą, żesą Państwo osobą,zaktórą się podają.Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania możeuniemożliwić kontakt zadministratorem, zamówienie newslettera lubkorzystanie zusług oferowanych przez administratora zapośrednictwemstrony internetowej.

W przypadku uznania, iżprzetwarzanie przez Administratora Państwa danychosobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo downiesieniaskargi doorganu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Przysługuje Państwo równieżprawo wniesienia sprzeciwu wodniesieniu dowszystkich opisanych wniniejszej Polityce prywatnościcelów przetwarzania, wramach których przetwarzanie odbywa sięnapodstawie artykułu 6ustęp 1litera

f)RODO.

Okres przetwarzania danych Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) wrazie zawarcia zUżytkownikiem umowy, dane będą przetwarzaneprzez Administratora codo zasady przez czas obowiązywania tej umowy,apo jej zakończeniu –przez okres, wktórym możliwe jestpowstanie ewentualnych roszczeń znią związanych.

b) wrazie dochodzenia roszczeń, Państwa dane będą przechowywane przezokres trwania postępowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku.

c) doczasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wzakresie,wjakim podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędnośćprzetwarzania dorealizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora(art. 6ust. 1lit. fRODO),

d) domomentu wycofania Państwa zgody naprzetwarzanie, jeżeli zgodazostała udzielona. Wycofanie zgody będzie miało skutek naprzyszłość,cooznacza, żenie wpłynie nazgodność zprawem wszelkichdziałań podjętych przez nas przed jej wycofaniem.e) wzakresie plików cookies sesyjnych przez okres do2lat lubdoczasu ich usunięcia zprzeglądarki internetowej, zkoleiwzakresie plików stałych cookies pozostają wprzeglądarcedomomentu terminu ich wygaśnięcia lub domomentu ich usunięcia przezużytkownika zprzeglądarki; poanonimizacji adresu IPjegopowiązanie zPaństwa osobą nie jest już możliwe.

f) pozakończeniu konkursu iwyłonieniu zwycięzców dane osoboweuczestników zostają usunięte, oile ich przechowywanie nie wynikazinnych przepisów prawa (np. podatkowych).

g) wzakresie zapewnienia rozliczalności –dane takie, codozasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informujemy jednak, iżbędzietomiało miejsce wwyjątkowych przypadkach –np.wsytuacji, wktórej wyrażono byprzez Panią/Pana sprzeciw wobecprzetwarzania.h) pozamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjnesąusuwane.

Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia


Serwis nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 18latidlatego też engave.pl nie gromadzi inie przechowuje informacjidotyczących osób, októrych wiadomo, żesą niepełnoletnie.

Wykorzystywanie plików cookies oraz pikseli (wtyczek)
Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie znaszej stronyinternetowej, wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Ponadto nastronieSerwisu znajdują się wtyczki, tzw. piksele, umożliwiające dotarciedoportali społecznościowych lub innych stron internetowych, zarządzanychprzez innych administratorów. Szczegółowy opis zasad irodzajówprzetwarzania plików cookies oraz pikseli zawarty jest w Polityceplików cookies, która stanowi integralną część niniejszej Politykiprywatności.Podkreślamy, żeAdministrator niniejszego Serwisu nie mawpływunaprowadzoną przez powyżej wskazanych administratorów politykęprywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies inie ponosizanie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy ozapoznanie sięprzez Użytkownika zpolityką prywatności tych serwisówiwykorzystywania plików cookies.

Google Analitics
Nasz Serwis korzysta zGoogle Analytics, sieciowej usługianalitycznej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,CA94043, USA („Google”). Google Analytics używa cookies,ainformacje tworzone przez pliki cookie natemat korzystania przezPaństwa ztej strony internetowej sązreguły przekazywanedoserwera Google wUSA itam zapisywane. Szczegółowe informacjewtym zakresie dostępne sąwnaszej

Polityce plikówcookies.Użytkownik, instalując wtyczkę doprzeglądarki internetowej, możnezapobiec przesyłaniu dofirmy Google informacji zgromadzonych przez plikicookie (łącznie zadresem IP). Odpowiednią wtyczkę mogą Państwo pobraćizainstalować znastępującej stronyinternetowej:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=plDalszeinformacjedotyczące wykorzystywania danych przez Google Inc. dostępnesąpodlinikiem:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl


Zmiany w polityce prywatności

Zmiany wpolityce prywatności będą dokonywane tylko wcelupodwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania politykidowymogów prawa. Zakażdym razem Użytkownik zostanie poinformowanyozmianie winformacji przesłanej naadres mailowy, jeżeliUżytkownik wyraził zgodę nakontakt wten sposób.Administrator nie odpowiada zadziałania lub zaniechania Użytkowników, skutkiemktórych Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe wsposóbokreślony wniniejszej Polityce prywatności.

Kontakt z Administratorem
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań wzakresiePolityki prywatności prosimy dokonywać naadres korespondencyjny:Engave Spółka Akcyjna, ul. Czarodzieja 16, 03-116Warszawa lub e-mail: biuro@engave.pl.Zapewniamy, żekażde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzoneiudzielimy nanie odpowiedzi napodany wzgłoszeniu adrespoczty elektronicznej.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej działalności–informacje dla Partnerów biznesowych

Z uwagi naprzetwarzanie przez Administratora danych osobowychwzwiązku znawiązywaniem kontaktów biznesowych, rozwojem współpracyzpartnerami biznesowymi, prowadzeniem negocjacji umownych orazzawieraniem iwykonywaniem umów, Administrator przekazuje Państwu jakoPartnerom biznesowym, poniższe informacje. Obowiązują one także dlaprzetwarzania danych osób kontaktowych, odpowiedzialnych zarealizacjępowyższych celów wPaństwa firmach, które same nie muszą być stroną umowy.Konkretny zakres przetwarzanych danych osobowych zależy odłączącej naszPaństwem relacji biznesowej oraz zakresu świadczonych usług.

Zasadniczo przetwarzane przez nas dane pozyskiwane sąod osób, którychdane dotyczą. Jednakże wpewnych sytuacjach, wcelu zapewnieniazgodności zprawem lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów (np.wramach weryfikacji partnera biznesowego), może się okazać konieczneprzetwarzanie danych uzyskanych odpodmiotów trzecich. Mogą nimi być inne firmy,organy państwowe, urzędy lub wywiadownie gospodarcze.

Dane mogą być takżepozyskiwane zpublicznych rejestrów czy innych źródeł publiczniedostępnych (np. przy pomocy wyszukiwania internetowego). Ponadto pozyskujemyodPaństwa dane Państwa pracowników lub współpracowników, acelem ichprzetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegającynarealizacji usług, umowy lub innych czynności naPaństwa rzecz orazutrzymanie irozwój współpracy zPaństwem.

Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować: dane podstawowe (np.imię inazwisko, adres iinne dane kontaktowe, datę imiejsceurodzenia oraz obywatelstwo), dane identyfikacyjne iuwierzytelniające(np. wyciągi/odpisy zrejestrów publicznych, numer dowodu osobistego, wzórpodpisu), dane dotyczące Państwa zatrudnienia (np. zajmowane stanowisko, dział,przełożony), dane dotyczące łączącej nas relacji biznesowej (np. danedopłatności czy dotyczące zlecenia), nazwa iidentyfikatorużytkownika, dane zzakresu compliance (np. informacje nt. referencji,postępowań upadłościowych, prowadzonych postępowań pozostających wzwiązkuzprzedmiotem współpracy), atakże inne, porównywalnedopowyższych kategorie danych.

I. Cele przetwarzania danych / podstawa prawna
Realizacja zobowiązań wynikających z umowy (artykuł 6ustęp 1litera 

b) RODO) Cele przetwarzania danych wynikają zdokonywania czynności prowadzącychdozawarcia umowy, prowadzenia relacji biznesowej woparciuozawartą umowę oraz realizacji zobowiązań umownych.Jeżeli zawarli Państwo znami umowę, która została podpisana podpisemelektronicznym, przetwarzaniu podlegają związane ztym dane,wszczególności adres e-mail, numer IP, sygnatury dotyczące zmiandokonywanych wdokumentach.Wypełnianie obowiązków prawnych (artykuł 6 ustęp 1 litera 

c)RODO)Zdarza się, żecele przetwarzania danych wynikają zwymogów prawnych.Należą donich m.in. wypełnianie obowiązków wzakresie archiwizacjiiidentyfikacji, np. wramach przepisów dotyczących przeciwdziałaniupraniu pieniędzy, obowiązku kontroli podatkowej lub innych obowiązkówsprawozdawczych, atakże przetwarzanie danych wcelu udzielaniaodpowiedzi nazapytania uprawnionych organów państwowych.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (artykuł 6 ustęp 1litera f)

RODO)Aby prawidłowo realizować umowę, koniecznym może być dalsze przetwarzaniePaństwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione interesy stanowiątuwszczególności: wybór odpowiedniego partnera handlowego,przeprowadzanie audytów celem sprawdzenia zgodności, przeprowadzanieweryfikacji mających nacelu ocenę finansową, przetwarzanie danych osóbkontaktowych, przyporządkowywanie wyników pracy doposzczególnychpartnerów biznesowych, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, prowadzenienegocjacji biznesowych zosobami kontaktowymi zramienia obecnychiprzyszłych partnerów biznesowych.

II. Kategorie odbiorców
Dostęp doPaństwa danych osobowych uzyskują jedynie tepodmioty,dla których jest toniezbędne celem realizacji zobowiązań umownych,prawnie uzasadnionych interesów lub wypełnienia obowiązków prawnych.Wcelach wskazanych powyżej, dostęp doPaństwa danych osobowych mogątakże otrzymać podmioty przetwarzające dane nanasze zlecenie, urzędy orazinni usługodawcy. 

III. Okres przechowywania
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzietokonieczne dorealizacji celów przetwarzania, wskazanych powyżej.Okres ten może się różnić wzależności odcelu przetwarzania,atakże wymogów prawnych dot. przechowywania konkretnego rodzaju danych.Jako przykładowe terminy można wskazać termin przedawnienia roszczeńztytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz przedawnieniazobowiązań podatkowych, wynoszące odpowiednio 3oraz 5latodkońca roku kalendarzowego, wktórym roszczenie stało się wymagalnelub wktórym upłynął termin płatności podatku. Wszczególnychprzypadkach czas przechowywania może wybiegać poza określony powyżej(konieczność rozliczalności, cele archiwalne, dokumentacja budowlana itp.). 

IV. Obowiązek udostępnienia danych
Aby nasz relacja biznesowa Wramach naszej relacji biznesowejsąPaństwo zobowiązani udostępnić tedane osobowe, któresąniezbędne dojej podjęcia, prowadzenia izakończenia orazdowypełnienia związanych znią obowiązków, ado którychzbierania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub uprawnieni zuwaginaprawnie uzasadnione interesy. Bez tych danych zasadniczo nie będziemywstanie nawiązać zPaństwem relacji biznesowej.

V Przekazywanie danych do krajów trzecich
Jeżeli konieczne będzie przekazanie danych osobowych odbiorcom spozaEuropejskiego Obszaru Gospodarczego, nastąpi ono jedynie wprzypadkach,gdy Komisja Europejska stwierdzi, żewdanym kraju trzecim obowiązujeodpowiedni poziom ochrony danych. Wobec braku takiej decyzji, przekazanie możenastąpić przy zastrzeżeniu poziomu ochrony conajmniej równego poziomowiochrony obowiązującemu naterytorium UE(np. zapomocąstandardowych klauzul umownych UE), lub gdy udzielą nam Państwo natozgody.VI.

Dane kontaktowe administratora danych
Administratorem danych osobowych jestEngave Spółka AkcyjnazsiedzibąwWarszawie (03-116), przy ul. Czarodzieja 16.Wrazie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimyokontakt zAdministratorem nawskazany powyżej adreskorespondencyjny lub zpowołanym przez Administratora Inspektorem danychosobowych naadres: iodo@engave.pl